OPEN
Spoľahlivosť, precíznosť, kvalita a dlhoročné skúsenosti
JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO
 • Spracovanie, zaúčtovanie prvotných dokladov, kontrola ich oprávnenosti z daňového hľadiska
 • Vedenie peňažného denníka
 • Vedenie knihy pohľadávok a záväzkov
 • Vedenie pokladničnej knihy a bankovej knihy
 • Vedenie evidencie hmotného a nehmotného majetku
 • Vedenie knihy evidencie DPH, vypracovanie daňového priznania k DPH
 • Spracovanie ročnej účtovnej uzávierky, daňového priznania k dani z príjmu fyzických osôb, výkazu o majetku a záväzkoch, výkazu o príjmoch a výdajoch
PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO
 • Spracovanie, zaúčtovanie prvotných dokladov, kontrola ich oprávnenosti z daňového hľadiska
 • Vedenie pokladničnej knihy
 • Vedenie hlavnej knihy a knihy analytickej evidencie
 • Evidencia pohľadávok a záväzkov
 • Evidencia hmotného a nehmotného majetku
 • Evidencia DPH, vypracovanie daňového priznania k DPH
 • Mesačné účtovné závierky (súvaha, výkaz ziskov a strát)
 • Spracovanie ročnej účtovnej uzávierky, daňového priznania k dani z príjmu právnických osôb, súvahy, výsledovky, výkazu ziskov a strát, prílohy, cashflow
MZDY A PERSONALISTIKA
 • Základná agenda - spracovanie a evidencia personálnych údajov o zamestnancoch
 • Spracovanie a výpočet mzdy TPP, DVP, DPČ
 • Vedenie a spracovanie mzdových listov a výplatných pások
 • Spracovanie hlásení, prihlášok a odhlášok do zdravotných poisťovní a do sociálnej poisťovne
 • Mesačné spracovanie kompletnej mzdovej agendy
 • Návrhy a následné vypracovanie pracovných zmlúv a dohôd
 • Vyhotovenie potvrdení o dobe zamestnania, podkladov k pôžičkám
 • Spracovanie ročného zúčtovania dane z príjmu zo závislej činnosti
 • Spracovanie štvrťročných a ročných hlásení o zrazených preddavkoch na daň z príjmu zo závislej činnosti
 • Zastupovanie klienta voči poisťovniam a iným dotknutým
 • Vyhotovenie interných firemných smerníc z personálnej oblasti
 • Poradenstvo a konzultácie v oblasti pracovnoprávnych vzťahov